نمایندگیهای شرکت پردیس صنعت یزد

منطقه مورد نظرتان را انتخاب کنید

شیرازمشهدتهران

بیرجنداردبیلاصفهان

آذربایجان غربیآذربایجان شرقیکرمانشاه

عراقهمدانالبرز

نیشابور

توجه:

در مورد فروش دستگاه تعریف کلید پردیس تمام نمایندگان زیر نظر کسری یدک ( آقای یوسفی ) فعالیت می کنند.

آدرس :  تهران - خیابان پیروزی - میدان بروجردی - خیابان شهید اندرزگو - شماره 69

ایمیل :info@Kasrayadak.com
تلفن : ۳۳۳۶۵۰۱۰ ۰۲۱ - ۳۳۳۶۴۵۷۰ ۰۲۱
فکس : ۳۳۳۶۵۳۳۰ ۰۲۱

صفحه اصلی