psyco

شرکت پردیس صنعت یزد

نمایندگی های فروش 

از لیست زیر منطقه مورد نظر خود را انتخاب فرمایید :

ایران<---------------->

کسری یدک (آقای یوسفی)

تلفن  : 33365010   021

فروشگاه پارس کلید

تلفن  : 66740069   021

فروشگاه آریا کلید

تلفن همراه : 09121774101

آقای مجید حسنی

تلفن  : 66492562   021

آقای عباس شمیرانی

تلفن همراه : 09122117817

تلفن  : 66492597   021

آقای اسماعیل باقری

تلفن همراه  : 09121247886

تلفن  : 66740845   021

آقای مردانی

تلفن  : 66724217   021

فروشگاه جهان کلید

تلفن  : 66700689   021

فروشگاه بهشت کلید

تلفن همراه : 09123003936

تلفن  : 66700817   021

آقای فرهاد رمضانی

تلفن همراه  : 09123113933

تلفن  : 66496568   021

آقای امیر ثابتی

تلفن همراه : 09121387997

تلفن  : 66742078   021

آقای مسعود خالقی

تلفن  : 66709198   021

آقای دادگر

تلفن همراه : 09151827094

آقای مودت

تلفن همراه : 09153153596

آقای صالحی

تلفن همراه : 09131688957

تلفن  : 13391359   031

فروشگاه پارس کلید

تلفن همراه : 09131255594

تلفن  : 13229303   031

آقای شعائری

تلفن همراه : 09177013767

تلفن  : 12347054   071

آقای نادری

تلفن همراه : 09144515308

آقای مهندس مهدی فرشاد

تلفن همراه : 09153623032

آقای توفیق یگانه

تلفن همراه : 09144408731

آقای یدالله اورنگی

تلفن همراه : 09144152593

تلفن  : 15568349   041

آقای حیدر صدرلی

تلفن همراه : 09141148129

تلفن  : 35238407   041

آقای پروردگاری

تلفن همراه : 09127242699

تلفن  : 35268594   041

آقای غلامی

تلفن همراه : 09183875870

تلفن  : 1822767   083

آقای علی شیرین

تلفن همراه : 09183155140

آقای انصاری

تلفن همراه : 09126383176

تلفن  : 3331162   026

آقای سلطانیان

تلفن همراه : 09155519700

تلفن  : 2243642   051

عراق<---------------->

آقای طلال منیر

تلفن  : 07901313083 - 07702510252

آدرس  : AL ALALY BAGHDAD HAY AL JAMIAA

قیمت دستگاه های شرکت در تمام نقاط کشور یکسان است